joi , 22 februarie 2018
Urgent

Statul de personal al primăriei satului Cîrpeşti

 

              AVIZAT                                                                                                                                                                                  APROBAT

______________________                                                                                                                                                     ______________________

(SEMNĂTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                          (SEMNĂTURA)

 

        Victor Bodiu  ____                                                                                                                                                                                                                                _____________Bîzu   Ion____

         (numele, prenumele)                                                                                                                                                                                                                                                                                  (numele, prenumele)

 

Secretar general al Guvernului                                                                                                                                                                                                                     Primarul s. Cîrpeşti r. Cantemir

L-Ş.   Nr. _______”_______”____________                                                                                                                                                                                                                   L-Ş.   Nr. 04/02 „ 28 „ _iunie 2012                           

Statul de personal

al primăriei satului Cîrpeşti, raionul Cantemir,

aprobat prin decizia consiliului sătesc  nr.  04/02„ 28 „ _iunie 2012      

                     

Denumirea funcţiei

Publice /postului

Sarcinile de bază ale funcţiei publice /postului

Categoria funcţiei publice /

postului

Numărul de funcţii publice/

posturi

1

2

3

4

Primar
  1. Reprezintă în raporturi juridice satul.
  2. Propune organigrama si statele, schema de salarizare a personalului primăriei, contribuie la formarea şi reciclarea profesională.
  3. Administrează bunurile domeniul public  din teritoriu, coordonează, conduce şi controlează  activitatea serviciilor publice locale, asigură şi contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială, tutelă.

4.    Asigură executarea deciziilor consiliului local.

5.    Exercită funcţia de ordonator principal de credite al comunei.

„fdp”

1

Secretar al consiliului

local

 

1.Asigură buna funcţionare a consiliului local.

2.Acordă ajutor metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor consultative de specialitate;

3.Aduce la cunoştinţă publică  deciziile consiliului local şi  dispoziţiile primarului;

4.Organizează, coordonează şi poartă răspundere pentru activitatea organelor de stare civilă

5.Îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat.

6.Asigură legalitatea actelor administrative adoptate.

„fpc”

1

Contabil-şef
  1. Participă la elaborarea bugetului satului, asigură stricta executare a bugetului satului; pregăteşte dările de seamă; asigură evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
  2. Execută controlul întocmirii şi efectuării devizului de cheltuieli bugetare şi mijloacelor extrabugetare, organizării evidenţei contabile ce asigură respectarea disciplinei de devize şi păstrarea mijloacelor de stat;

 

 

3.   Duce înregistrarea operaţiilor în cartea mare, efectuează verificarea datelor evidenţei analitice pe toate conturile cu datele cărţii mari.

4. Întocmeşte şi prezintă în termen dările de seamă contabile şi statistice.

5.Examinează în termen petiţiile ce ţin de domeniul său de activitate.

„fpe”

1

Specialist 1.Asigură executarea legislaţiei funciare în teritoriu; folosirea raţională a terenurilor,

2.ţine şi actualizează registrele cadastrale,

3.soluţionează litigiile funciare, atribuirea şi  înstrăinarea terenurilor.

4.Organizează şi îndeplineşte lucrări cadastrale, evaluarea terenurilor în conformitate cu tehnicile prevăzute în metodologia unică, determinarea şi atribuirea terenurilor pentru construcţii şi amplasarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.Ţine  evidenţa modificărilor curente ale suprafeţelor de toate categoriile

şi alte terenuri.

„fpe”

1

 

 

Specialist

  1. Asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii,
  2. efectuează la timp şi corect  calcularea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare;
  3. Încasează de la persoanele fizice sau juridice plata impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare conform calculelor.
  4. Popularizează legislaţia fiscală prin consultare.
  5. Efectuează controale asupra modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală.

„fpe”

1

TOTAL:    5

a)  ”fdp” –       1

b) „ pcpfdp” – 0

c) „ fpcns”  –   0

d) „fpc” –        1

e) „fpe” –       3

f) „pdtafap” – 0

Notă:  La nivelul autorităţii publice satului Cîrpeşti sunt aprobate  0 funcţii din  surse suplimentare.

Conducătorul serviciului resurse umane

Gavril  Maria

_________________________________

(semnătura)

Conducătorul serviciului contabil

Erhan Maria

_________________________________

                                         (semnătura)

Lasă un răspuns